Dytyachahoydalka

Tento dokument „Uživatelská smlouva“ je nabídkou „Dytyachahoydalka“ (dále jen „Správa“) k uzavření smlouvy o následujících podmínkách smlouvy.

1. Obecná ustanovení Uživatelské smlouvy

1.1. V tomto dokumentu a vztazích Stran, které z něj vyplývají nebo s ním souvisejí, platí následující termíny a definice:

 • a) Platforma – software a hardware integrovaný s webovou stránkou administrace;
 • b) Uživatel je právnická osoba, která se připojila k této smlouvě ve vlastním zájmu nebo jedná jménem a v zájmu právnické osoby, kterou zastupuje.
 • c) Administrační stránka/stránka – internetové stránky umístěné v Dytyachahoydalka dytyachahoydalka.com a je pod Dytyachahoydalkaah.
 • d) Služba – sada služeb a licence poskytované Uživateli pomocí Platformy.
 • e) Smlouva je souhlas se všemi dodatky a změnami.
 • 1.2. Vaše používání služby jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě v rámci deklarované funkčnosti, včetně:

 • recenze materiálů zveřejněných na webu;
 • registraci a/nebo autorizaci na webu,
 • umístění nebo zobrazení jakýchkoli materiálů na Stránkách, mimo jiné včetně: textů, hypertextových odkazů, obrázků, zvukových a video souborů, informací a/nebo jiných informací,
 • vytváří smlouvu o podmínkách této smlouvy v souladu s ustanoveními článků 437 a 438 občanského zákoníku Ruské federace.

  1.3. Použitím kterékoli z výše uvedených možností pro používání Služby potvrzujete, že:

 • а) Než začnete službu používat, přečtěte si celé podmínky této smlouvy.
 • b) Přijímáte všechny podmínky této smlouvy v plném rozsahu bez jakýchkoli výjimek a omezení z vaší strany a zavazujete se je dodržovat nebo přestat používat Službu. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy nebo nemáte právo na jejich základě uzavřít smlouvu, měli byste okamžitě ukončit veškeré používání Služby.
 • c) Smlouvu (zejména kteroukoli její část) může Správa změnit bez zvláštního upozornění. Nová verze Smlouvy vstupuje v platnost okamžikem, kdy je zveřejněna na Administračním webu nebo dána Uživateli na vědomí jinou vhodnou formou, pokud nová verze Smlouvy nestanoví jinak.

 • 2. Všeobecné podmínky používání Služby

  2.1. Používání funkcí Služby je povoleno pouze poté, co Uživatel dokončí registraci a autorizaci na Stránkách v souladu s postupem stanoveným Administrací.

  2.2. Technické, organizační a obchodní podmínky používání Služby, včetně její funkčnosti, jsou uživatelům oznámeny samostatným umístěním na Stránkách nebo oznámením Uživatelům.

  2.3. Uživatelem zvolené přihlašovací jméno a heslo jsou nezbytné a dostatečné informace pro přístup Uživatele na Stránku. Uživatel nemá právo převádět své přihlašovací jméno a heslo na třetí osoby, je plně odpovědný za jejich uložení, způsob jejich uložení si volí samostatně.

  3. Omezení

  Souhlasem s podmínkami této smlouvy berete na vědomí a berete na vědomí, že:

  3.1. Na vztahy smluvních stran ohledně bezplatného poskytování Služby se nevztahují ustanovení právních předpisů o ochraně práv spotřebitele.

  3.2. Služba je poskytována pro použití pro informační a zábavní účely na základě „tak jak je“, v souvislosti s čímž nejsou uživatelům poskytovány žádné záruky, že služba splní všechny požadavky uživatele; služby budou poskytovány nepřetržitě, rychle, spolehlivě a bezchybně; výsledky, které lze pomocí Služby získat, budou přesné a spolehlivé; kvalita jakéhokoli produktu, služby, informací a Obsahu získaného pomocí Služby bude splňovat očekávání Uživatele; všechny chyby v Obsahu a/nebo softwaru Služby budou opraveny.


  3.3. Vzhledem k tomu, že Služba je ve fázi neustálého doplňování a aktualizace nových funkcí, může se forma a povaha služeb čas od času změnit bez předchozího upozornění Uživatele. Držitel práv má právo dle vlastního uvážení ukončit (dočasně nebo trvale) poskytování Služeb (nebo jakýchkoli jednotlivých funkcí v rámci Služeb) všem uživatelům obecně nebo vám konkrétně, bez vašeho předchozího upozornění.

  3.4. Uživatel nemá samostatně ani se zapojením třetích osob právo:

 • kopírovat (reprodukovat) v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem zahrnuté ve Službě držitele práv počítačové programy a databáze, včetně jakýchkoli jejich prvků a obsahu, bez předchozího písemného povoleníbez souhlasu jejich vlastníka;
 • odhalit technologii, emulovat, dekompilovat, rozebrat, dešifrovat a provádět další podobné akce se službou;
 • vytvářet softwarové produkty a/nebo služby pomocí služby bez předchozího povolení od držitele práv.
 • 3.5. Pokud jsou při provozu Služby nebo v Obsahu na ní zveřejněném zjištěny chyby, informujte o tom Držitele práv na adrese uvedené v podrobnostech nebo samostatně na Stránce za účelem podpory.

  3.6. Odpovědnost držitele práv je za všech okolností omezena na 1 000 (jeden tisíc) rublů a spočívá na něm pouze v případě zavinění v jeho jednání.

  4. Oznámení

  4.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informačních elektronických zpráv (dále jen „oznamovatelé“) od Držitele práv na vámi uvedenou e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo při práci se Službou.

  4.2. Nositel práva má právo využívat oznamovatele k informování Uživatele o změnách a nových možnostech Služby, o změnách Smlouvy nebo Závazných dokumentů v ní uvedených, jakož i pro zásilky informačního nebo reklamního charakteru.


  5. Další podmínky

  5.1. Tato Smlouva, postup jejího uzavírání a plnění, jakož i záležitosti, které tato Smlouva neupravuje, se řídí platnými právními předpisy Ruské federace.

  5.2. Veškeré spory týkající se smlouvy nebo v souvislosti s ní podléhají v souladu s platným procesním právem Ruské federace soudu v místě sídla držitele práv.

  5.3. Tuto Smlouvu může Držitel práv jednostranně změnit nebo ukončit bez předchozího upozornění Uživatele a bez zaplacení jakékoli kompenzace v tomto ohledu.

  5.4. Aktuální verze této smlouvy je zveřejněna na webových stránkách držitele práv a je dostupná na internetu na adrese http://dytyachahoydalka.com.